Regulamin sklepu

Regulamin sklepu


Definicje:

 1. Sprzedawca: Malanet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000574371, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł NIP 957-108-05-11, REGON 362448102, adres e-mail: sprzedaz@malanet.pl
 2. Sklep: serwis internetowy należący do Sprzedawcy, za pośrednictwem którego Kupujący składa zamówienia i dokonuje zakupu towarów, dostępny pod adresem internetowym: sklep.malanet.pl.
 3. Kupujący: każdy podmiot składający zamówienie w sklepie, niezależnie od tego, czy przysługuje mu status konsumenta.
 4. Konsument: Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu Cywilnego).
 5. Towar: rzecz ruchoma dostępna w Sklepie Sprzedawcy, w szczególności sprzęt komputerowy i elektroniczny.
 6. Zamówienie: oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
 7. Regulamin: niniejszy regulamin.
I. Postanowienia ogólne:

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym.
 2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 3. Kupujący dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Sklep jest obowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 4. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).
II. Przedmiot sprzedaży:

 1. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane na stronach internetowych Sklepu. Sprzedawca oferuje Towary w następujących kategoriach: fabrycznie nowe, outletowe, refabrykowane oraz używane/uszkodzone, które zostały legalnie wprowadzone do obrotu na rynek polski.
 2. Ceny wszystkich Towarów prezentowanych w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Cena Towarów nie obejmuje kosztów przesyłki. Informacja o kosztach przesyłki zawarta jest w treści strony internetowej w zakładce: Czas i koszty dostawy.
 4. Sprzedawca realizuję wysyłkę Towarów tylko na terenie Polski.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy zakupie, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
III. Jakość Towarów:

 1. W opisie dotyczącym konkretnego Towaru Sprzedawca informuje Kupującego o właściwościach Towaru oraz o kategorii, do której należy dany towar, tj. czy jest to Towar fabrycznie nowy, outletowy, refabrykowany bądź używany lub uszkodzony.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
IV. Składanie zamówienia:

 1. Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą oraz złożyć Zamówienie w następujący sposób:
  • za pośrednictwem Sklepu,
  • przez telefon na numer: 603-302-233
  • pocztą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sprzedaz@malanet.pl
 2. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu należy dodać Towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z instrukcją wyświetlaną na stronie Sklepu.
 3. Wiążące dla Sprzedającego i Kupującego są ceny, właściwości Towaru oraz wszelkie koszty ujawnione na stronie internetowej oferowanego Towaru w momencie złożenia zamówienia.
V. Realizacja zamówienia:

 1. Umowa zostaje zawarta w momencie dokonania potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego, poprzez wysłanie do Kupującego wiadomości e–mail określającej istotne warunki Zamówienia oraz prawa i obowiązki Kupującego.
 2. Zmiana zamówienia, w szczególności danych adresowych, możliwa jest do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki.
 3. Rozpoczęcie realizacji zamówienia odbywa się po uzgodnieniu sposobu płatności. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 4. Zamówienie przekraczające kwotę 5.000 zł realizowane jest tylko przy wyborze płatności „wpłata na konto”.
 5. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od wybranego sposobu płatności oraz sposobu dostarczenia towaru. W przypadku wybrania przez Kupującego sposobu płatności z góry, czas wysyłki liczony będzie od momentu wpływu płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy. Sprzedawca na stronie internetowej Sklepu przedstawiającej dany Towar zamieszcza informację o liczbie dni roboczych (tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nadana zostanie przesyłka z zamówionym Towarem. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji lub, w przypadku płatności z góry, od momentu wpływu płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy do momentu wysłania zamówionego Towaru. Na czas realizacji Zamówienia składa się skompletowanie Zamówienia i przygotowanie do wysyłki oraz czas dostawy. W przypadku zamówień indywidualnych, zmian w konfiguracji podstawowej dokonywanych na życzenie Kupującego, czas dostawy może wydłużyć się do 30 dni.
 6. W przypadku braku dostępności Towaru w magazynie Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie oraz możliwym terminie realizacji Zamówienia.
 7. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej: potwierdzenia złożenia zamówienia, informacji o zmianie statusu zamówienia, Regulaminu oraz wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
VI. Sposoby zapłaty:

 1. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby zapłaty:
  1. z góry (przedpłata): wpłata na konto bankowe przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, przelew internetowy, karta płatnicza,
  2. przy odbiorze Towaru
 2. Informację o możliwym sposobie płatności Sprzedawca podaje na stronie internetowej Sklepu w zakładce: Formy płatności. Jednocześnie informację o sposobie płatności Kupujący uzyskuje przed złożeniem zamówienia wybierając określony sposób płatności.
 3. Sprzedawca może ustalić z Kupującym inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim przypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w Zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedawcę jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).
 4. W przypadku wybrania sposobu płatności - przelewem lub kartą kredytową, Kupujący powinien uiścić wpłatę niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 dni roboczych od złożenia Zamówienia. W przypadku braku zapłaty w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Zamówienie może zostać anulowane. W przypadku płatności za pobraniem Kupujący powinien uiścić wpłatę przy odbiorze.
 5. W przypadku wybrania przez Kupującego formy zapłaty określonej w punkcie VI pkt 1. lit. a) wpłatę należy dokonać na podany niżej rachunek bankowy Sprzedawcy: 89 1050 1139 1000 0090 3105 3714
 1. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.
VII. Dostawa:

 1. Zakupiony Towar dostarczany jest do Kupującego za pośrednictwem jednego z przewoźników wybranych przez Kupującego w toku składania Zamówienia.
 2. Informację o możliwym sposobie, koszcie i czasie dostawy Towaru Sprzedawca podaje na stronie internetowej Sklepu w zakładce: Czas i koszt dostawy. Jednocześnie informację o sposobie, koszcie i czasie dostawy dla danego sposobu dostawy Towaru Kupujący uzyskuje przed złożeniem zamówienia wybierając określony sposób dostawy Towaru. Podany czas dostawy jest orientacyjnym czasem dostawy Towaru od momentu wysłania zamówionego Towaru, który wskazany jest w punkcie V.5 niniejszego regulaminu.
 3. Koszt dostawy Towarów pokrywa Kupujący.
 4. Do przesyłki dołączany jest dowód zakupu Towaru (paragon albo faktura VAT).
 5. Odbiór zakupionego Towaru wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania Towaru Kupującemu, przechodzi na niego prawo własności Towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem Towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 6. W momencie odbioru przesyłki z zamówionym Towarem Kupujący sprawdza, czy przesyłka nosi ślady uszkodzenia oraz czy przesłany Towar nie jest uszkodzony. W przypadku gdy odebrana przesyłka z zamówionym Towarem nosi ślady uszkodzenia lub zamówiony Towar jest uszkodzony, ma braki ilościowe, jest niekompletny itp. zaleca się aby Kupujący zgłosił Sprzedawcy w/w w terminie 24 godzin od daty otrzymania przesyłki oraz sporządził z udziałem przewoźnika protokół uszkodzenia przesyłki.
VIII. Odstąpienie od umowy:

 1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy, np. umowy sprzedaży,
  2. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,
  3. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,
  4. w którym Konsument wszedł w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy, w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest poinformować MALANET Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000574371, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł NIP 957-108-05-11, REGON 362448102, adres e-mail: reklamacje@malanet.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na w/w adres Sprzedawcy lub poprzez wysłanie wiadomości na adres: Malanet Sp. z o.o., ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz (pismo wysłane pocztą).
 3. Konsument może skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od zawartej umowy.
 6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument odsyła lub przekazuje Sprzedawcy Towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od zawartej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni.
 9. Towar należy odesłać na adres: Malanet Sp. z o.o., ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz
 10. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Konsument.
 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
IX. Zgłoszenie reklamacji

 1. W celu zgłoszenia reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie pod numerem 603-302-233, drogą elektroniczną wysyłając wiadomość e–mail na adres: reklamacje@malanet.pl lub listownie na adres Malanet Sp. z o.o., ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz.
 2. Zgłaszając reklamację należy przedstawić Sprzedawcy: dowód zakupu Towaru; kartę gwarancyjną (w przypadku korzystania z uprawnień z tytułu gwarancji); szczegóły reklamacji (co i dlaczego reklamujemy, kiedy miało miejsce zdarzenie będące przyczyną reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację) oraz reklamowany Towar, które należy dostarczyć Sprzedawcy na adres: Malanet Sp. z o.o., ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz.
 3. Reklamowany Towar powinien zostać odpowiednio zabezpieczony przed wysyłką i zostać spakowany w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w czasie transportu.
 4. Klient jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia danych oraz przechowywania danych zawartych na urządzeniach, co do których następuje zgłoszenie reklamacji w sposób umożliwiający ich odtworzenie i wykorzystanie, w szczególności poprzez utworzenie ich kopii zapasowych. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenie lub utratę danych znajdujących się na dysku twardym i innych nośnikach informacji.
 5. Klient zobowiązany jest do dostarczenia Sprzedawcy Towaru bez akcesoriów dodatkowych. Sprzedawca nie odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie jakichkolwiek akcesoriów dodatkowych nie objętych procedurą reklamacyjną, a dostarczonych przez Kupującego wraz z reklamowanym Towarem, w tym w szczególności: etui, pokrowców, słuchawek, szyb ochronnych lub jakichkolwiek innych elementów zabezpieczających sprzęt, zewnętrznych nośników pamięci, wszelkiego rodzaju kart, w tym kart SIM i wszelkich innych rzeczy, połączonych lub związanych z Towarem.
 6. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia i dostarczenia uszkodzonego Towaru. W przypadku konieczności wydłużenia tego terminu Klient zostanie poinformowany o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 7. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona Klientowi w sposób, w jaki została ona zgłoszona. Klient do czasu końcowego rozpatrzenia reklamacji może wskazać Sprzedawcy inny sposób kontaktu.
 8. Przekazanie Klientowi reklamowanego Towaru po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego następuje w miejscu i formie w jakiej reklamowany Towar został dostarczony do Sprzedającego.
X. Gwarancja:

 1. Sprzedawca Malanet Sp. z o.o. udziela gwarancji na sprzęt zakupiony przez Kupującego.
 2. Okres gwarancji wskazany jest każdorazowo w warunkach treści oferty oraz na karcie gwarancyjnej i liczony jest od daty wydania Towaru Kupującemu.
 3. Sprzedawca zapewnia prawidłowe działanie Towaru zakupionego od Sprzedawcy, o ile jest on używany w sposób zgodny z warunkami określonymi w instrukcji obsługi Towaru oraz w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
 4. Kupujący ma prawo dochodzić swoich praw wynikających z udzielonej gwarancji po przedstawieniu Sprzedającemu prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu.
 5. Udzielona gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Udzielona gwarancja obejmuje wyłącznie uprawnienie żądania naprawy towaru, na który udzielona została gwarancja.
 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu udzielonej gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
 8. Gwarancja nie obejmuje:
  1. uszkodzeń powstałych na skutek działania czynników zewnętrznych, w tym szkodzeń powstałych na skutek zdarzeń atmosferycznych (uszkodzenia powstałe wskutek wyładowań atmosferycznych) oraz uszkodzeń mechanicznych,
  2. uszkodzeń powstałych na skutek działania osób nieuprawnionych przez Sprzedawcę do naprawy towaru, w szczególności nieautoryzowanych serwisów,
  3. zanieczyszczenia sprzętu, w tym zalania płynami lub innymi substancjami,
  4. uszkodzeń, które powstały związku z używaniem sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi,
  5. uszkodzeń spowodowanych działaniem wirusów lub programami zainstalowanymi na sprzęcie przez Uprawnionego z gwarancji,
  6. oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie, w tym systemu operacyjnego itp.,
  7. uszkodzeń powstałych podczas transportu sprzętu od uprawnionego z tytułu gwarancji do gwaranta.
 9. Reklamację z tytułu gwarancji należy zgłaszać na adres e – mail: reklamacje@malanet.pl
 10. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić niezwłocznie po ujawnieniu się wady, nie później niż w terminie 7 dni od jej wykrycia.
 11. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać następujące dane:
  1. imię i nazwisko zgłaszającego,
  2. dane kontaktowe zgłaszającego,
  3. numer seryjny urządzenia,
  4. dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury,
  5. kartę gwarancyjną.
 12. Reklamowane urządzenie powinno zostać dostarczone do Sprzedawcy wraz z dowodem zakupu w postaci paragonu lub faktury oraz prawidłowo wypełnioną, oryginalną kartą gwarancyjną. Szczegóły związane z wysyłką będą każdorazowo indywidualnie ustalane z Kupującym po wstępnej weryfikacji uprawnień wynikających z gwarancji dokonanej telefonicznie lub poprzez e – mail.
 13. Reklamowane urządzenie powinno zostać odpowiednio zabezpieczone przed wysyłką i zostać spakowane w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w czasie transportu.
 14. W przypadku niewłaściwego zabezpieczenia reklamowanego urządzenia na czas transportu, na skutek którego urządzenie uległo uszkodzeniu, powstałe wady będą traktowane jako uszkodzenia mechaniczne wyłączone z ochrony gwarancyjnej.
 15. Przed wysłaniem urządzenia, Kupujący zobowiązany jest do dokonania archiwizacji danych znajdujących się na nośniku objętym reklamacją. W szczególności Kupujący powinien wykonać kopię zapasową danych znajdujących się na dyskach twardych reklamowanego urządzenia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dane znajdujące się na reklamowanym urządzeniu i nie ponosi odpowiedzialności za ich ewentualną utratę w toku wykonywania czynność gwarancyjnych.
 16. Sprzedawca zobowiązuje się wykonać swoje obowiązki wynikające z gwarancji w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu rzeczy przez Uprawnionego z gwarancji. W przypadku problemów z dostępnością określonych części niezbędnych do naprawy urządzenia, termin o którym mowa w zdaniu poprzednim może ulec wydłużeniu o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.
 17. W przypadku stwierdzenie przez Sprzedawcę braku podstaw do naprawy sprzętu w ramach gwarancji, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
 18. Sprzedawca ma prawo odmówić wykonania uprawnień Kupującego z tytułu udzielonej gwarancji w następujących sytuacjach:
  1. niespełnienia przez uprawnionego warunków określonych w niniejszej gwarancji, w tym wystąpienia okoliczności wyłączających gwarancję,
  2. brak oryginału karty gwarancyjnej załączonej do urządzenia,
  3. niezgodności numerów seryjnych urządzenia z numerami zawartymi w karcie gwarancyjnej,
  4. brak jest możliwości identyfikacji urządzenia na skutek braku, zmiany, lub nieczytelności numerów seryjnych urządzenia,
  5. urządzenie było używane niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  6. zabezpieczenia urządzenia hasłem uniemożliwiającym wykonanie diagnostyki urządzenia,
  7. stwierdzenia przez Sprzedawcę ingerencji osób nieuprawnionych przez Sprzedawcę do naprawy urządzenia.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

XI. Rękojmia za wady:

 1. W stosunku do Kupujących będących Konsumentami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem, że towary używane, outletowe, refabrykowane zakupione przez Konsumentów objęte są odpowiedzialnością z tytułu rękojmi wynoszącą rok od dnia wydania Towaru Konsumentowi.
 2. Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w stosunku do Kupujących niebędących Konsumentami.
XII. Ochrona danych osobowych:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest MALANET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Trzy Lipy 3, 80 - 172 Gdańsk; kontakt: office@malanet.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu zawarcia i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia Zamówienia i realizacji umowy, którą Administrator Danych Osobowych zawiera z Kupującym. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego powyżej wydłużony o okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa (terminy przedawnienia roszczeń oraz terminy przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów prawa).
 4. Dostęp do danych osobowych Kupującego mają tylko osoby posiadające stosowne upoważnienia do ich przetwarzania – pracownicy spółki MALANET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Trzy Lipy 3, 80 - 172 Gdańsk, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym podmioty realizujące na zlecenie Administratora umowę i zajmujące się jej obsługą np. dostawcy usług informatycznych, podmioty prowadzące obsługę księgową oraz przedstawiciele organów państwowych (np. Urząd Skarbowy, Policja).
 5. Dane osobowe Kupującego nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 6. Dane osobowe Kupującego nie będą przetwarzane w zautomatyzowanym systemie podejmowania decyzji i nie będą profilowane.
 7. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
 8. Kupujący ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
XIII. Postanowienia końcowe:

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.
 3. Wszelkie spory powstałe między Kupującym niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 4. Platforma ODR - Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., Konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Spór można oddać do rozstrzygnięcia za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr
 5. Każdy Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Kupującego z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient, będący konsumentem, może złożyć wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich również za pośrednictwem Inspekcji Handlowej (www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595).
 6. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu w zakładce „Regulamin”.