Regulamin wynajmu

Regulamin najmu


Definicje:

Malanet lub Wynajmujący: Malanet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000574371, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł NIP 957-108-05-11, REGON 362448102, adres e-mail: sprzedaz@malanet.pl,

OWN lub Regulamin: niniejsze Ogólne Warunki Umowy Świadczenia Najmu,

Klient: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna której ustawa przyznaje zdolność prawną,

Sklep: serwis internetowy należący do Wynajmującego, za pośrednictwem którego Klient zawiera umowę świadczenia Usługi, dostępny pod adresem internetowym: sklep.malanet.pl,

Kaucja: kwota pieniędzy, której celem jest zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego z tytułu Usługi, pobierana i zwracana Klientowi na zasadach określonych w niniejszym dokumencie,

Cennik: cennik usług wynajmu, umieszczony na stronie sklep.malanet.pl,

Numer Infolinii: +48 603 302 233,

Sprzęt: laptopy oraz inne urządzenia elektroniczne widoczne w Sklepie, oznaczone przez Wynajmującego jako przeznaczone na wynajem,

Usługa: za pośrednictwem Sklepu Klient zawiera umowę o świadczenie Usługi, której przedmiotem jest najem Sprzętu wybranego przez Klienta z oferty Sklepu za wynagrodzeniem, na wybrany przez Klienta okres liczony od dnia otrzymania Sprzętu przez Klienta do dnia odesłania Sprzętu Wynajmującemu,

Dni robocze: dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Zawarcie umowy o świadczenie Usługi

 1. Klient, składając zamówienie na Usługę, zawiera umowę o świadczenie Usługi z Wynajmującym. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja OWN.

 2. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową Wynajmującego – Sklep.

 3. W zamówieniu Klient dokonuje:

 1. wyboru Sprzętu oznaczonego jako możliwy do wynajęcia spośród oferty Wynajmującego zaprezentowanej w Sklepie, w której oprócz charakterystyki i opisu technicznego Sprzętu udostępniono również informacje o cenie najmu Sprzętu, cenie dostawy oraz odbioru Sprzętu oraz wysokości Kaucji za Sprzęt,

 2. wyboru okresu, na jaki Klient chce wynająć sprzęt wyrażonego w dniach spośród następujących wartości: 2 (dwa) dni kalendarzowe, jeden tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie, 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych,

 3. wskazania miejsca dostawy Sprzętu,

 4. wskazania danych, na które ma być wystawiona faktura lub paragon,

 5. dokładnych danych kontaktowych (adres email i telefon kontaktowy),

 6. wyboru jednego z dostępnych w Sklepie sposobów płatności,

 7. złożenia zamówienia wraz z dokonaniem płatności w systemie elektronicznym.

Podanie powyższych danych w formularzu ma charakter ostateczny. Klient powinien dołożyć szczególnej staranności przy wypełnianiu formularza.

Dokonanie płatności z góry za cały okres najmu wraz z opłatą za kaucję oraz opłatą za przesyłkę i zwrot jest warunkiem skutecznego zawarcia umowy.

 1. W odpowiedzi na złożone zamówienie Wynajmujący:

 1. potwierdzi drogą elektroniczną otrzymanie zamówienia (mail o tytule: „Potwierdzenie otrzymania zamówienia” zawierający m.in. numer zamówienia)

 2. Brak takiej informacji oznacza, iż zamówienie nie zostało złożone poprawnie

 3. Wynajmujący, po przygotowaniu Sprzętu do wysyłki, wyśle informację drogą elektroniczną wraz z numerem trackingowym przewoźnika

 4. najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu, w którym potwierdzono zamówienie Wynajmujący wyśle Sprzęt na wskazany przez Klienta adres.

Przedmiot Usługi

Przedmiotem usługi jest wynajęcie przez Wynajmującego na rzecz Klienta wybranego przez Klienta Sprzętu. Usługa polega na dokonaniu następujących czynności:

 1. Sprawdzenie i udokumentowaniu stanu Sprzętu przed wysyłką do Klienta,

 2. Doręczenie Sprzętu Klientowi na wskazany przez Klienta adres,

 3. Wydanie Sprzętu klientowi,

 4. Reagowanie na zgłaszane przez Klienta awarie Sprzętu,

 5. Po upływie okresu najmu – Odebraniu wynajmowanego sprzętu od klienta za pomocą przewoźnika

 6. przyjęcie odesłanego przez Klienta Sprzętu. Sprawdzenie i udokumentowaniu stanu Sprzętu po zwróceniu go przez Klienta,

 7. przeprowadzenie w Sprzęcie czyszczenia danych w celu całkowitego usunięcia informacji mogących stanowić własność Klienta.

Ogólne warunki świadczenia Usługi

 1. Minimalny okres świadczenia usługi to 2 (dwa) dni kalendarzowe, a maksymalny okres świadczenia usługi to 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych. Klient otrzymuje możliwość wybrania spośród dostępnych, z góry narzuconych okresów świadczenia usługi tj.: 2 (dwa) dni kalendarzowe, 4 (cztery) dni kalendarzowe, 1 (jeden) tydzień, 2 (dwa) tygodnie, 3 (trzy) tygodnie, 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych.

 2. Okres najmu liczony jest od dnia następującego po dniu, w którym, zgodnie z informacją otrzymaną przez Wynajmującego od przewoźnika, Klient odebrał paczkę z wynajmowanym Sprzętem, a kończy się ostatniego dnia okresu, na jaki Sprzęt został wynajęty.

 3. W dniu zakończenia najmu, laptop musi być zapakowany i przygotowany do wysyłki w celu odbioru paczki ze Sprzętem przez przewoźnika. Odbiór nastąpi w kolejnym dniu roboczym następującym po ostatnim dniu najmu.

 4. Wynajmujący zobowiązuje się do wysłania Klientowi Sprzętu w pełni sprawnego, zdatnego do użytku. W przypadku gdy po otrzymaniu sprzętu Klient stwierdzi istnienie wad uniemożliwiających korzystanie ze Sprzętu zgodnie z przeznaczeniem, Klient ma prawo odstąpić od niej ze skutkiem natychmiastowym.

 5. W przypadku awarii Sprzętu w trakcie obowiązywania umowy, Klient zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt telefonicznie na Numer Infolinii lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznej na adres: sprzedaz@malanet.pl, wskazując numer zamówienia, opis awarii ze wskazaniem Sprzętu, który uległ awarii oraz niezwłocznie zwrócić Sprzęt do Wynajmującego.

 6. Klient zobowiązuje się korzystać ze Sprzętu zgodnie z jego normalnym przeznaczeniem i dostarczoną instrukcją obsługi, nie powierzając go osobom trzecim pod jakimkolwiek tytułem prawnym (w szczególności w ramach podnajmu, poddzierżawy i użyczenia), z wyjątkiem osób, z którymi łączy go stosunek pracy lub inny stosunek prawny o zbliżonym charakterze, z zastrzeżeniem że Klient ponosi odpowiedzialność za ich działania i zaniechania, jak za działania własne.

 7. Zaleca się by Klient tworzył kopie zapasowe danych zgromadzonych na wynajmowanym Sprzęcie, celem ich zabezpieczenie na wypadek ewentualnej awarii podzespołów Sprzętu lub oprogramowania zainstalowanego na Sprzęcie.

 8. Malanet nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu awarii wynajętego Sprzętu, a w szczególności za szkody związane z utratą danych, do której doszło w wyniku awarii podzespołów Sprzętu lub działania oprogramowania zainstalowanego na Sprzęcie.

 9. Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia wynajętego Sprzętu przed utratą i zniszczeniem. Z chwilą wydania Sprzętu Klientowi, na Klienta przechodzi ryzyko przypadkowej utraty Sprzętu, które trwa do chwili zwrotu Sprzętu Wynajmującemu.

 10. Jeżeli Sprzęt zostanie skradziony w czasie kiedy będzie znajdował się w posiadaniu Klienta, Klient jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić policję i skontaktować się z Wynajmującym w ciągu 24h od wystąpienia zdarzenia telefonicznie na Numer Infolinii lub pocztą elektroniczną na adres: sprzedaz@malanet.pl przedstawiając szczegółowo sprawę i załączając kopię zgłoszenia na policję.

 11. W przypadku utraty Sprzętu przez Klienta, Malanet zatrzyma w całości Kaucję na poczet odszkodowania. W przypadku gdy Kaucja jest mniejsza niż wartość Sprzętu, Malanet zastrzega sobie prawo do dochodzenia różnicy w celu całkowitego naprawienia poniesionej szkody. Jeżeli utracony Sprzęt był ubezpieczony, a ubezpieczyciel dokona wypłaty odszkodowania, roszczenie Malanet wobec Klienta zostanie pomniejszone o uzyskaną kwotę odszkodowania. Jeżeli wypłacona kwota odszkodowania plus zatrzymana Kaucja przekroczą wartość Sprzętu, Malanet niezwłocznie zwróci Klientowi różnicę.

 12. Klient ma prawo, na jeden dzień przed upływem okresu najmu, ale nie później niż do godziny 13.00 dnia poprzedzającego dzień w którym kończy się okres najmu, zgłosić chęć przedłużenia najmu drogą telefoniczną na Numer Infolinii +48 603 302 233, lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznej na adres: sprzedaz@malanet.pl). W takim przypadku za wydłużony okres naliczana jest standardowa stawka za najem wg Cennika. Dla skuteczności przedłużenia okresu najmu niezbędne jest potwierdzenie za pośrednictwem wiadomości elektronicznej takiego przedłużenia przez Wynajmującego. Brak wiadomości elektronicznej potwierdzającej przedłużenie najmu jest równoznaczne, z brakiem skutecznego przedłużenia okresu najmu. Na okoliczność przedłużenia wystawiona zostanie faktura VAT lub paragon.

Zakończenie umowy najmu

 1. Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzęt w terminie wskazanym podczas zawierania umowy i w sposób, o którym mowa w § 5 OW. W przypadku opóźnienia w zwrocie Sprzętu, Malanet nalicza opłatę za bezumowne korzystanie ze Sprzętu w wysokości 10% kaucji za Sprzęt wpłaconej przez Klienta w momencie składania zamówienia za każdy kolejny rozpoczęty dzień bezumownego korzystania ze Sprzętu. Opłaty, w przypadku nieuregulowania ich przez Klienta w chwili zwrotu Sprzętu, zostaną potrącone z Kaucji.

 2. Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzęt w stanie nie gorszym, niż w momencie otrzymania go od Malanet. W szczególności Sprzęt powinien być nieuszkodzony, czysty i prawidłowo zabezpieczony na czas transportu zgodnie z otrzymaną instrukcją.

 3. W przypadku zwrotu Sprzętu z brakującymi częściami, Malanet potrąci wartość brakujących części z Kaucji. W przypadku późniejszego zwrotu brakujących części przez Klienta, ale nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Malanet Sprzętu z brakującymi częściami, Malanet zwróci Klientowi wartość zwróconych części.

 4. Zwrot sprzętu potwierdzony zostanie protokołem odbioru Sprzętu przez Malanet. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Sprzętu, które nie zostały opisane w protokole wysłania Sprzętu Klientowi, uszkodzenia te opisane zostaną w protokole, a Wynajmujący zleci autoryzowanemu serwisowi wycenę kosztów naprawy stwierdzonych uszkodzeń Sprzętu. Wynajmujący ma prawo wstrzymać zwrot Kaucji do chwili uzyskania wyceny od autoryzowanego serwisu. W przypadku, gdy koszty naprawy będą mniejsze niż kwota zatrzymanej kaucji, Wynajmujący niezwłocznie zwróci Klientowi nadwyżkę kaucji. W przypadku gdy koszty naprawy będą wyższe niż kwota zatrzymanej kaucji, Wynajmujący zaliczy zatrzymaną kaucję w poczet kosztów naprawy oraz domagał się będzie od Klienta zapłaty pozostałej części kosztów naprawy. Wynajmujący zobowiązany jest do przedstawienia Klientowi wyceny naprawy dokonanej przez autoryzowany serwis. W przypadku sporu co do kosztów naprawy sprawa rozstrzygnięta zostanie przez właściwy sąd.

 5. Zwrot kaucji wpłaconej przez Klienta na zabezpieczenie roszczeń z umowy po wcześniejszym ewentualnym pomniejszeniu kaucji o roszczenia Malanet zgodnie z OWN, dokonany zostanie nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia odebrania Sprzętu przez Wynajmującego. Zwrot dokonany zostanie w takiej formie w jakiej dokonana została wpłata.

Dostawa i zwrot

 1. Sprzęt dostarczany jest do Klienta za pośrednictwem przewoźnika GLS (General Logistics Systems Poland Sp. z o.o.) w specjalnym opakowaniu, które Klient ma obowiązek zachować na potrzeby zwrotu Sprzętu.

 2. Informację o koszcie i czasie dostawy oraz zwrotu Sprzętu Malanet podaje na stronie internetowej Sklepu, każdorazowo podczas składania zamówienia. Podany czas dostawy jest orientacyjnym czasem dostawy Sprzętu od momentu wysłania zamówionego Sprzętu.

 3. Koszt dostawy oraz zwrotu Sprzętu pokrywa Klient.

 4. Do przesyłki dołączany jest dowód zawarcia umowy o świadczenie Usługi (paragon albo faktura VAT) oraz dokument zwrotu Sprzętu.

 5. Odbiór wynajmowanego Sprzętu wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania Sprzętu Klientowi na Klienta przechodzą wszelkie uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem Sprzętu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 6. W momencie odbioru przesyłki z zamówionym Sprzętem Klient sprawdza, czy przesyłka nie nosi śladów uszkodzenia oraz czy przesłany Sprzęt nie jest uszkodzony. W przypadku gdy odebrana przesyłka z zamówionym Sprzętem nosi ślady uszkodzenia lub zamówiony Sprzęt jest uszkodzony, ma braki ilościowe, jest niekompletny itp. wymaga się aby Klient zgłosił Wynajmującemu w/w okoliczności w terminie 24 godzin od daty otrzymania przesyłki oraz sporządził z udziałem przewoźnika protokół uszkodzenia przesyłki.

 7. Zwrot Sprzętu powinien nastąpić następnego dnia roboczego po ostatnim dniu okresu, na jaki zawarta została umowa.

 8. Zwrot Sprzętu powinien nastąpić w tym samym specjalnym opakowaniu, w którym Klient otrzymał Sprzęt.

 9. Przewoźnik skontaktuje się z Klientem telefonicznie celem potwierdzenia szczegółów odbioru Sprzętu. Klient otrzyma od od przewoźnika email z potwierdzeniem odbioru Sprzętu w oznaczonym dniu.

Postanowienia końcowe

 1. Administratorem Danych Osobowych jest MALANET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk; kontakt: office@malanet.pl

 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu zawarcia i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia Zamówienia i realizacji umowy, którą Administrator Danych Osobowych zawiera z Klientem. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego powyżej wydłużony o okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa (terminy przedawnienia roszczeń oraz terminy przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów prawa).

 4. Dostęp do danych osobowych Klienta mają tylko osoby posiadające stosowne upoważnienia do ich przetwarzania – pracownicy spółki MALANET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym podmioty realizujące na zlecenie Administratora umowę i zajmujące się jej obsługą np. dostawcy usług informatycznych, podmioty prowadzące obsługę księgową oraz przedstawiciele organów państwowych (np. Urząd Skarbowy, Policja).

 5. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

 6. Dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane w zautomatyzowanym systemie podejmowania decyzji i nie będą profilowane.

 7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.

 8. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).